ฟังโครงการ Disney Culture Exchange Program เตรียมตัวก่อนไป

Feb 2013

Powerpoint Slide ของที่ต้องเตรียมตัวก่อนไป

Slide ทั้งหมดที่ต้องเตรียมก่อนไป

สวัสดีจ้า

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *