ฟังโครงการ Disney Culture Exchange Program เตรียมตัวก่อนไป

โดย คณาวุฒิ ชื่นขม

Powerpoint Slide ของที่ต้องเตรียมตัวก่อนไป

Slide ทั้งหมดที่ต้องเตรียมก่อนไป