ฟังโครงการ Disney Culture Exchange Program เตรียมตัวก่อนไป

Powerpoint Slide ของที่ต้องเตรียมตัวก่อนไป

Slide ทั้งหมดที่ต้องเตรียมก่อนไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *