โลกหมุนเวียน

เพลงนี้สะท้อนความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตได้ สวยงามจริงๆครับ

ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ เวลาเปลี่ยนไป ใจคนเปลี่ยนไป ร่างกายเราเปลี่ยนไป
ไม่ว่าเราวิ่งเร็วแค่ไหน ที่สุดท้ายที่เราไปถึงก็คือที่เดียวกัน