Paradigm – เลนส์ที่เรามองออกไปยังโลกของเรา

“Our Paradigms, correct or incorrect, are the sources of our attitudes
and behaviors, and ultimately our relationships with others.” — Stephen R. Covey.

Paradigm ในความหมายของบูมคือ เลนส์ที่เรามองออกไปยังโลกของเรา ไม่ว่าจะเราจะเห็นสิ่งใด ถูกหรือผิด คือทัศนที่สะท้อนตัวเราทั้งสิ้น อย่าตัดสินสิ่งใดหาก ยังไม่เข้าใจอีกฝ่ายอย่างถ่องแท้

ลูกค้าคือใคร เข้าใจเข้าได้อย่างถ่องแท้ก็จะทำให้เราขายของได้ดีนะครับ

ก่อนทำอะไรให้รู้ว่า “ทำไป ทำไม”

 

ในรูปนี้สามารถยกตัวอย่างได้ดีมากเกี่ยวกัับคำว่า Paradigm

เพื่อนๆเห็นรูปผู้หญิงสาวหรือ ผู้หญิงแก่กันละครับ