โครงการ What 2 Grow ของ Nectec

 

Youtube Channel : What2Grow (https://www.youtube.com/channel/UCeX-aJkMAZtbTOKiUJyT-hw/videos)

Study คอกหนองนาโมเดล

: http://learn.what2grow.in.th/courses/course-v1:NECTECX+ZN007+2016_T1/courseware/d0835170422f4fdd8e4ca46e697dbbcd/1d1a78674d8e4eabb922d28634135173/

 

เริ่มด้วยเสวนา สัมนา Smart Farm ของประเทศไทย