How to stop worrying and Start Living

หนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุข เล่มนี้เขียนโดย Dale Carnegie คุณพ่อผมเคยหยิบ หนังสือเล่มนี้ที่เขียนแปลโดย อาสา ขอจิตต์เมตต์ มาให้ผมอ่าน


อ้างอิงรูปจากเว็บไซด์ su-usedbook.com

โลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน และความเครียด ความทุกข์ ถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ความเครียดว่างานจะออกมาดีแค่ไหน ลูกค้าจะพอใจไหม
ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านก่อนตายจริงๆครับ

หนังสือภาษาอังกฤษ 237 บาทที่ kinomiya สาขาพาราก้อน และ 450 บาทที่ asia book ครับ Continue reading “How to stop worrying and Start Living”